Pembagian Akhlak Dalam Islam


Pembagian Akhlak dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu menurut sifatnya dan menurut objeknya.

1. Akhlak menurut sifatnya.

Akhlak ditinjau dari sifatnya, terbagi menjadi dua, yaitu Akhlak Mahmudah dan Akhlak Madzmumah.

   a. Akhlak Mahmudah adalah tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah. Akhlak terpuji dilahirkan dari sifat-sifat terpuji.
   Contoh-contoh akhlak mahmudah antara lain: Cinta kepada Allah, taat beribadah, menolong, menyayangi hewan, jujur, berbakti kepadaorang tua, dan lain-lain.
 
  b. Akhlak Madzmumah adalah segala tingkah laku yang tercela atau perbuatan jahat yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat manusia.
   Contoh akhlak madzmumah antara lain: berbohong, kufur, syirik, munafik, fasik, serakah, kikir, suka dengki, sombong, putus asa, takabbur, dll.

2. Akhlak menurut objeknya.

Akhlak ditinjau dari segi objeknya, dibagi menjadi lima, yaitu:

  a. Akhlak kepada Allah, contoh: ibadah kepada Allah, cinta kepada Allah, beramal karena Allah,tawakkal kepada Allah, dll.
  b. Akhlak kepada rasulullah, contoh: taat kepada rasulullah, cinta kepada rasulullah, dll.
  c. Akhlak kepada keluarga, contoh: akhlak kepada orang tua, saudara kandung, menjaga nama baik keluarga, dll.
  d. Akhlak kepada orang lain, contoh: akhlak kepada sesama muslim, tetangga, dan kaum yang lemah dan sebagainya.
  e. Akhlak kepada Alam lingkungan, contoh: menyayangi binatang, merawat alam lingkungan, memelihara alam sekitar, dll.

Demikianlah sebagian dari akhlak mahmudah dan madzmumah. Jika kita telah mengetahui mana akhlak yang baik (mahmudah) dan mana akhlak yang buruk (madzmumah), maka kita hendaknya memanfaatkan umur kita untuk selalu berbuat baik kepada siapa pun di dunia ini.

Baca juga Akhlak tercela kepada diri sendiri (Ananiah)


Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Pembagian Akhlak Dalam Islam"

Posting Komentar